DIAGNOSTYKA I TERAPIA PSYCHOLOGICZNA JACEK DOLINSKI - PSYCHOLOG
Strona Główna TERAPIA Badania na bron CV zawodowe Certyfikaty Kontakt
Psychologiczne badania dla:

- osób ubiegających się o zezwolenie na broń *
- osób posiadających pozwolenie na broń i chcących je przedłużyć;
- kandydatów ubiegających się na stanowisko prokuratora, kuratora sądowego i sędziego;
- osób ubiegających się lub posiadających prawo do wykonywania lub kierowania działalnością
gospodarczą albo bezpośrednio zatrudnionych przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

* broń palna, myśliwska, sportowa
Kto nie uzyska pozwolenia na broń?

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:
- nie mającym ukończonych 21 lat. Wyjątek - osoby, które ukończyły 18 lat a nie przekroczyły 21, mogą starać się o pozwolenie na broń na wniosek właściwego ZO PZŁ (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).
- z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 1999 r. Nr 11, poz. 95), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej.
- wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego.
- uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych.
- nie posiadającym miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- co do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą użyć broni w celach sprzecznych z interesem bezpieczeństwa lub porządku publicznego, w szczególności skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej, albo wobec, których toczy się postępowanie karne o popełnienie takiego przestępstwa (Ustawa o broni i amunicji Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 549 z późniejszymi zmianami).

Jacek Doliński jest rekomendowany do prowadzenia badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Szkolenia:
Przepisy prawne:
Sprawdź także:
projekt i wykonanie PPHU OLIMP
JACEK DOLIŃSKI - PSYCHOLOG
Biuro detektywistyczne Olsztyn, Detektyw Olsztyn